ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ХК „ЧАРДАФОН“ – 25.09.2020 ГОД

Управителният съвет на  Сдружение Хандбален клуб „Чардафон” – Габрово на основание чл.26 от  ЗЮЛНЦ, чл. 12.3 от Устава на сдружението,  свиква редовно Общо събрание на ХК „Чардафон” на 25.09.2020г. ) от 11:00ч. в гр. Габрово, ул. „Видима“ № 35,  при следния дневен ред:
1. Приемане на Доклад за дейността на ХК „Чардафон” през 2019г.;
2. Приемане на финансов отчет на ХК „Чардафон” за 2019г.;
3. Смяна на член в управителният съвет на ХК „Чардафон”.
4. Приемане на вътрешни правила по Закона за мерките срещу изпирането на пари.

Материалите за събранието са на разположение в офиса на сдружението.

При липса на кворум, на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе същия ден от 12:00ч. на същото място и при същия дневен ред

Leave A Comment